+420 776 066 545 info@paleniceznetinek.cz

Naše rodinná pálenice je situována na okraji malebné vesnice Znětínek na Vysočině.

Provoz pálenice byl zahájen na podzim roku 2011 v přestavěných prostorách bývalého hospodářského stavení při rodinném domě. V roce 2014 jsme přebudovali další prostory a rozšířili naše zařízení o kompletní linku na přípravu kvasu z ovocné šťávy, tzn. pračka (myčka) na ovoce s drtičem od firmy Voran a plachetkový lis. Výkon linky je až 1000kg ovoce za hodinu. V roce 2020 byl vybudován sklad kvasu s plochou téměř 250 čtverečních metrů.

V současnosti disponujeme dvěma destilačními kotli o objemu 150 a 300 litrů. Naší snahou je individuální přístup ke každému zákazníkovi. Začátečníci si mohou nechat kompletně připravit kvas z dovezeného ovoce, tzn. jádrové ovoce podrtíme (nebo vylisujeme – pouze větší množství po předchozí dohodě), peckové ovoce pomačkáme a necháme kvasit. Pěstiteli umožníme přítomnost nejenom při samotné destilaci, ale i při nakládání ovoce, aby se také něčemu přiučil.

Každého zákazníka obsloužíme individuálně. Kvasy zásadně neslučujeme! Při opravdu malém množství kvasu, trváme na přítomnosti zákazníka při výrobě. Co si kdo doveze, to si i odveze! Každému říkám: „co dovnitř, to ven“. Myšleno tak, že pokud naplním kotel nekvalitním kvasem, nemohu očekávat kvalitní destilát. 

Nejčastější vadou kvasů se kterou se setkávám je, že ovoce nekvasí anaerobně, tzn. za nepřístupu vzduchu!! Pěstitel musí zajistit únik oxidu uhličitého, vznikajícího při kvašení, ale zároveň musí zajistit, aby do sudu zejména při konci kvašení, nebo po dokvašení nevstoupil vzduch. Přístup vzduchu při kvašení poznám na první pohled. Sud je často plný octomilek a vrchní deka je zoctovatělá. V lepším případě deku odeberu. V horším případě (což je častější) deka již odebrat nejde, protože se při nakládce, nebo již dříve potopila. Odpověď zákazníka je vždy stejná. Dělám to tak už léta a kořalka je vždy dobrá. Na to nelze říci nic jiného než, že buď má zákazník velmi nízké nároky na kvalitu destilátu, nebo jinde kvasy záměrně míchají (kvalitní + méně kvalitní kvas), aby byl „každý spokojený“. Za těch 10 roků jsem již slyšel tolik historek a příběhů, že by to dalo na knihu.

Listí, větve, shnilé nebo plesnivé ovoce jsou řekl bych ojedinělé případy.

Pravidla, dle kterých se v Pěstitelské pálenici vše řídí, jsou stanovena především v Zákoně č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších aktualizací.

Základní charakteristika technologie v naší palírně

 Objem destilačních kotlů: 150 lt a 300 lt

Surovina: ovocné kvasy, případně víno

Produkt: destilát 60 – 65 % obj. a.a.

Doba destilace: 1,5 – 3hod.

V současnosti jsme zákazníkům schopni nabídnout kompletní servis ve zpracování ovoce na pálenku, tzn. od přípravy kvasu, kvašení, destilaci až po ředění pálenky.

Pokud se zákazník rozhodne využít našich služeb i v přípravě kvasu, tak na příjmu ovoce nejprve ovoce zvážíme. Ovoce je nejlépe tedy vozit v pytlích, nebo přepravkách. Následně se ovoce vysype přes přebírací pult do vodní lázně s šikmým dopravníkem, kde dochází k omytí ovoce (podotýkám, že se jedná o pračku na ovoce, kde je předpoklad poměrně čistého materiálu, rozhodně zde nelze prát kořenová zelenina), kterým je ovoce vynášeno do drtiče. K přípravě kvasu používáme pračku a drtič na ovoce od firmy Voran.

 Z takto připraveného ovoce (ovocné drti) můžeme založit kvas, nebo můžeme tuto ovocnou drť ještě vylisovat na plachetkovém lisu a nechat zkvasit pouze ovocnou šťávu. To samozřejmě záleží na zákazníkovi, jak si to řekne.

Následně po dohodě se zákazníkem přidáváme kvasinky a živné soli, příp. enzymy. Protože si tento sortiment zákazník platí (dle aktuální nabídky), tak je to vždy po dohodě s ním.

Takto připravený kvas se nechá určitou dobu (dle druhu ovoce, obsahu cukru v ovoci, okolní teplotě) kvasit. Po přejití kvasným procesem se kvas nechá vypálit.

Plnění destilačního kotle probíhá pomocí podtlakového zařízení, přes předlohovou nádrž, ze které se po předehřátí následně přepouští do destilačního kotle. Zákazníkům tedy odpadá nepříjemná manipulace s kvasem.

 

Naše pěstitelská pálenice disponuje dvěma destilačními kotli, a to 150 litrů a 300 litrů. Samotné destilační zařízení je navrženo v nové koncepci jednokotlové technologie. Tato moderní technologie umožňuje řízení kvality destilátu a množství chuťových a aromatických látek pomocí vyřazování jednotlivých zesilovacích pater rektifikační kolony využitím funkce deflegmátoru. Doba destilace: 1,5 – 3hod. dle objemu destilačního kotle, který je 150 a 300 litrů. Pomocí této technologie můžeme vypálit velmi kvalitní destilát o průměrné lihovitosti 55 – 74 % obj. a.a.. Provedení je celonerezové, vnější nerezové části mají broušenou povrchovou úpravu. Spodní varná část kotle, vnitřní části deflegmátoru a vestavby jsou měděné.

Ohřev destilačního kotle je v provedení na zemní plyn, jehož výhodou je snadná a jednoduchá regulace, která je při samotné destilaci velmi důležitá. Občas zaslechnu názor, že „dřevo je dřevo“. Na takový názor s úsměvem odpovím, že pálenka není uzené a se dřevem pálenka při destilaci nepřichází vůbec do kontaktu. Dřevo je opravdu dobré, ale tak na zrání pálenky v kvalitním dubovém, nebo akátovém soudku. Každý zákazník navíc přiveze jiné dřevo, někdo suché, někdo mokré, někdo tvrdé, někdo měkké…. Určitě se už někomu stalo, že se  páleničář na přivezené dřevo moc netvářil.

Netvrdím, že plyn je nejlepší zdroj na topení v pěstitelské pálenici pod kotlem, ale všeobecně je důležité, aby zdroj tepla byl snadno regulovatelný, což ve srovnání např. se dřevem plyn opravdu je. Navíc pro zákazníka odpadá dovoz dřeva, snadněji se v pálenici udržuje pořádek atp.

Provozní řád

Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“.

1. Provozovatel pálenice je oprávněn ověřit údaje v PROHLÁŠENÍ, např. předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu.

2. Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.

3. Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu (lihu etanolu).

4. Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů (množství jednoho druhu kvasu menší než 80 litrů) do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně množství kvasu i množství pálenky. Při zpracování ovoce na kvasy je ovocná drť shromažďována do sběrné kvasné nádoby, ze které se pak hotové kvasy přečerpávají do pálenice. Výtěžek pálenky je pak přepočítán na kg ovoce dodaného jednotlivými pěstiteli. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky, nebo kvasy do kterých byl přidán cukr. Rovněž nejsou přijímány kvasy v igelitových pytlích, a to ani v případě, že pytel s kvasem je vložen do nádoby. Nádoby od kvasu a nádoby s destilátem je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.

5. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů.

6. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici.

7. V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení. Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku bude tato znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.

8. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za je jich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholických nápojů zakázáno.

9. Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.

10. Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.

11. Pěstitelé jsou povinni s kvasem zároveň dodat nádoby z vhodného materiálu na vyrobenou pálenku. Nádoby na pálenku musí být o minimálním objemu 5 litrů. DO LAHVÍ A NÁDOB PĚSTITELE MENŠÍCH NEŽ 5 LITRŮ DESTILÁT NEVYDÁVÁME.

12. Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.

13. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

14. Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.

15. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad. Formulář OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ provozovatel opatří pořadovým číslem. Pěstitel je povinen podepsat formulář OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ, který zůstane v pálenici. Podepisuje se i záznam o výrobě a převzetí pěstitelských destilátů.